ඔබේ සමේ ඇති ලප හෝ උපන්ලප පිළිකා විය හැකිද. Can birth marks or black marks on skin be a cancer?

Skin cancer in Sri Lanka is not common. But it is useful to be aware of the black marks or birth marks that could develop into a cancer without your ...knowledge. Listen to this video to identify the early changes of such marks.
සමේ ඇති කළු ලප හෝ උපන්ලප සමහර විට පිළිකාමය තත්ත්වයක් වීමට පුළුවන. ඔබ මේ ගැන දැනුවත් ද ?

පිළිකාවක් යනු කුමක්ද https://youtu.be/JfaMTvaZdVo
පිලිකා ඇතිවෙන භෞතික හේතු https://youtu.be/L8boMKxRdyc
ඇහෙට නොපෙනී එන බලශක්ති පිළිකා මාරකයා https://youtu.be/L8boMKxRdyc

Dr Naomal Perera is a Consultant Oncological Surgeon MBBS, MS, FRCS(Edin) FSSSO(USA) with over 20 years of experience in this speciality.

Don't forget to like, subscribe to the channel and follow Cancer In Sri Lanka

https://www.cancerinsrilanka.com/​

#DrNaomalPerera​ #cancerinsrilanka​ #Cancer​ #cancercommunity #society #CancerInSriLanka #caring​ #curing​ #earlydetection​ #පිලිකා #පිළිකා #පිළිකාකාරක #thyroidcancer #CancerSupport #CancerCommunity #CancerSurvival #cancerwareness #Prevention #Detection
#cancertreatment #cancerdoctor #cancerhospital #steps #cancersupport #caring #earlydetection #preventcancer #cancermyths #උපන්ලප #සමේලප #skincancer #skincare #melanomaawareness #melanoma #basalcellcarcinoma #BCC #squamouscell
[+] Show More
1 of 2

Cancer in Sri Lanka is increasing. Approximately newly diagnosed cases get doubled every two decades. Breast cancer has become the commonest cancer in Sri Lanka and oral cancer follows next.

ශ්‍රී ලංකාව තුල පිළිකා වැඩිවෙමින් ඇත. දල වශයෙන් වසර 20කට, අලුතින් වාර්තාවන රෝගී ගණන දෙගුණ වෙමින් පවතී.

There’s plenty of information available in the web but there are very few sites for the sinhala language uses.

This channel is dedicated to educate on latest investigation techniques, treatment options, survival and follow up guidance and update on the newer technologies to combat Breast Cancer in Sri Lanka.

මෙම channelය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව තුල දක්නට ලැබෙන පිළිකා ගැන අවබෝධයක් ලබාදීම ප්‍රධාන අරමුණයි. ඔබ අපත් සමග නොකඩවා සම්බන්ධව සිටීමට මෙම චනලය subscribe කරන්න.

#CancerInSriLanka #CancerCommunity

Cancer In Sri Lanka
ශ්‍රීලංකාවේ පිළිකා රෝග

www.cancerinsrilanka.com

#CancerInSriLanka #CancerSociety #CancerCommunity
#prevention #awareness #support #detection #LK #SriLanka