සැත්කමක් සඳහා සූදානම් වන ඔබට මෙම සාකච්ජාව | This discussion is for you who are preparing for surgery

සැත්කමක් සඳහා සූදානම් වන ඔබට මෙම සාකච්ජාව ඉතාමත් වැදගත් වේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත දුරකථන අංක ඔස්සේ අප හා සම්බන්ද විය හැකිය 011 7 743 743 / 011 7 743 700.

නිරතුරු ...
විශ්වාසයෙන් ඔබ ළඟ රැඳෙන්නම්!

Dr. NAOMAL PERERA - Consultant Oncological Surgeon

Link: https://www.facebook.com/kingshospitalcolombo

Subscribe to our YouTube channel, like and share!

Kings Hospital Colombo: @kingshospitalcolombo3195

http://www.cancerinsrilanka.com | http://www.kingshospital.lk

#kingshospital #kingshospitalcolombo #breastcancerawareness #breastcancerawarenessmonth #drnaomalperera #cancercommunity #breastcancer #cancerinsrilanka #lk #cancersupport #doctor #medical #health #thyroid #thyroidawareness #cancer
[+] Show More
1 of 2

Cancer in Sri Lanka is increasing. Approximately newly diagnosed cases get doubled every two decades. Breast cancer has become the commonest cancer in Sri Lanka and oral cancer follows next.

ශ්‍රී ලංකාව තුල පිළිකා වැඩිවෙමින් ඇත. දල වශයෙන් වසර 20කට, අලුතින් වාර්තාවන රෝගී ගණන දෙගුණ වෙමින් පවතී.

There’s plenty of information available in the web but there are very few sites for the sinhala language uses.

This channel is dedicated to educate on latest investigation techniques, treatment options, survival and follow up guidance and update on the newer technologies to combat Breast Cancer in Sri Lanka.

මෙම channelය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව තුල දක්නට ලැබෙන පිළිකා ගැන අවබෝධයක් ලබාදීම ප්‍රධාන අරමුණයි. ඔබ අපත් සමග නොකඩවා සම්බන්ධව සිටීමට මෙම චනලය subscribe කරන්න.

#CancerInSriLanka #CancerCommunity

Cancer In Sri Lanka
ශ්‍රීලංකාවේ පිළිකා රෝග

www.cancerinsrilanka.com

#CancerInSriLanka #CancerSociety #CancerCommunity
#prevention #awareness #support #detection #LK #SriLanka